Commit d4e9c99f authored by rlacko's avatar rlacko 💬
Browse files

Update data/storyTemplates/05.html

parent 8bebcb6f
Pipeline #8923 canceled with stages
in 57 seconds
<div>
<p>
Szia! Én vagyok az, Feri, s hát nagy dolgokról szól, igazán fontos dolgokról van itt szó. Nagy emberekkel kell megbeszéljük a dolgot, nemhogy a világ, de a Qpa sorsa forog kockán! Ez nem vicc! Nem hinnéd, de most is épp egy ellenséges ügynök követ Téged, ne is fordulj meg! Ott lesz Zwack vezérigazgatója, a Mol képviselője, és a Kőbányai igazgatóhelyettese! Ez most komoly! Az ellenséges ügynökök megtévesztése céljából, gyere a 870105-ös számú Bubival a Mol Döbrentei térre!
Szia! Én vagyok az, Feri, s hát nagy dolgokról szól, igazán fontos dolgokról van itt szó. Nagy emberekkel kell megbeszéljük a dolgot, nemhogy a világ, de a Qpa sorsa forog kockán! Ez nem vicc! Nem hinnéd, de most is épp egy ellenséges ügynök követ Téged, ne is fordulj meg! Ott lesz Zwack vezérigazgatója, a Mol képviselője, és a Kőbányai igazgatóhelyettese! Ez most komoly! Az ellenséges ügynökök megtévesztése céljából gyere a 2073-as Bubi állomásra!
</p>
</div>
\ No newline at end of file
</div>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment