Commit 4095dc6c authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

v0.08

parent aecc6517
......@@ -121,18 +121,20 @@ Note:
- C++ ban jóval nehezebb
+++
```
pip install colorama
pip install flake8/black
```
---
### Virtualenv
- saját környezet minden projekthez(dependecy)
- saját környezet minden projekthez
-
-
- pipenv
- Windows:
```cmd
python -m venv venv
......@@ -141,6 +143,8 @@ python -m venv venv
```cmd
venv\Scripts\activate.bat
```
- Linux:
```bash
python3 -m venv venv
```
......@@ -161,6 +165,10 @@ print("Hello World!")
+++
```
pip install colorama
```
```python
from colorama import init
from colorama import Fore, Back, Style
......@@ -206,17 +214,21 @@ Note:
### Változók
+++
- integer
- float
- complex number
- string
- list
- tuple
- dictionary
- bool
---
### List
+++
```python
myList = ['physics', 'chemistry', 'physics', 1997, 2000]
```
......@@ -241,6 +253,8 @@ del myList[2]
### Tuple
+++
Ugyanaz, mint egy lista
Nem módosítható(immutable)
......@@ -260,6 +274,8 @@ print (tup3)
### Dictionary
+++
Kulcs érték pár
A kulcs egyedi, érték bármi lehet
......@@ -276,6 +292,9 @@ del dict['Name']
---
### Függvények
---
### Alap beépített fgv-ek
int
......@@ -293,11 +312,10 @@ list
range
---
### Ciklusok
---
#### While
+++
```python
count = 0
while (count < 9):
......@@ -316,6 +334,7 @@ range(0, 5)
#### For
+++
```python
for var in range(5):
print (var)
......@@ -333,8 +352,9 @@ for fruit in fruits: # traversal of List sequence
---
### Elágazás
### Elágazások
+++
```python
if expression1:
statement(s)
......@@ -350,6 +370,7 @@ else:
### Osztályok
+++
```python
class Employee:
'Common base class for all employees'
......@@ -369,4 +390,7 @@ class Employee:
---
### Getter, Setter
\ No newline at end of file
### Getter, Setter
+++
a
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment