Commit 88f60e4b authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

v0.16

parent b7ec0c4d
......@@ -148,10 +148,8 @@ Note:
### Pip
- csomagkezelő
- csomagkezelő
- egy helyen van minden
- könnyen használható
Note:
......@@ -299,9 +297,9 @@ str3 = str2 + "abc"
+++
```python
print(a)
print(b)
print(d)
print(a ** 3)
print(b / 2)
print(d * 2)
print(x)
print(str)
print(str1)
......@@ -309,9 +307,9 @@ print(str2)
```
```python
2
3.2
2+4j
8
1.6
4+8j
False
string
stringstring
......@@ -324,14 +322,14 @@ stringabc
+++
- bármilyen típus lehet benne
- módosítható(mutable)
```python
myList = ['physics', 'chemistry', 'physics', 1997, 2000]
```
bármilyen típus lehet benne
módosítható(mutable)
+++
```python
......@@ -350,9 +348,9 @@ del myList[2]
+++
Ugyanaz, mint egy lista
- Ugyanaz, mint egy lista
Nem módosítható(immutable)
- De nem módosítható(immutable)
```python
tup1 = (12, 34.56)
......@@ -371,12 +369,11 @@ print (tup3)
+++
Kulcs érték pár
A kulcs egyedi, érték bármi lehet
- Kulcs érték pár
- A kulcs egyedi, érték bármi lehet
```python
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': , 'Class': 'First'}
```
```python
......@@ -387,8 +384,49 @@ del dict['Name']
---
### Set
+++
- mint a lista, csak minden érték egyszer szerepelhet
- nem biztos, hogy sorban tárolja
```python
set = {1, 3, 5}
print(1 in set)
print(2 in set)
set.add(2)
set.update([6,4])
for a in set:
print(a)
```
Output:
```python
True
False
1
2
3
4
5
6
```
---
### Függvények
+++
```python
def fibonacci(n):
if n == 0: return 0
elif n == 1: return 1
else: return F(n-1)+F(n-2)
```
---
### Alap beépített fgv-ek
......@@ -490,11 +528,4 @@ class Employee:
def displayEmployee(self):
print ("Name : ", self.name, ", Salary: ", self.salary)
```
---
### Getter, Setter
+++
a
\ No newline at end of file
```
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment