Commit b7ec0c4d authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

v0.15

parent 6df30a28
......@@ -42,25 +42,24 @@ import this
### Története
- Guido van Rossum
- 1991-ben jött létre
- Magas szintű programozási nyelv
- Guido van Rossum
- 1991-ben jött létre
- Magas szintű programozási nyelv
Note:
- BDFL (Benevolent dictator for life)
- Monty Python, karácsony
- könnyen olvasható, tanulható, gyors fejlesztés
- lassú
- BDFL (Benevolent dictator for life)
- Monty Python, karácsony
- könnyen olvasható, tanulható, gyors fejlesztés
- lassú
---
### Interpretált
- A kódot egy értelmező dolgozza fel
- Nem kell fordítani
- Platformfüggetlen
- A kódot egy értelmező dolgozza fel
- Nem kell fordítani
- Platformfüggetlen
Note:
......@@ -69,10 +68,11 @@ Note:
### Miért szeretjük a python?
Note:
- Magasszintű:
- Könnyen tanulható, gyors fejlesztés
- Interpretált:
- Bárhol lefut, nem kell lefordítani
- Magasszintű:
- Könnyen tanulható, gyors fejlesztés
- Interpretált:
- Bárhol lefut, nem kell lefordítani
---
......@@ -279,19 +279,49 @@ Note:
### Változók
- number (integer, floating point, complex)
- boolean
- string
- list, tuple, dictionary, ...
+++
- integer
- float
- complex number
- string
- bool
```python
a = 2
b = 3.2
d = 2+4j
x = False
str = "string"
str2 = str * 2
str3 = str2 + "abc"
```
+++
```python
print(a)
print(b)
print(d)
print(x)
print(str)
print(str1)
print(str2)
```
```python
2
3.2
2+4j
False
string
stringstring
stringabc
```
---
### List
+++
```python
......@@ -302,7 +332,7 @@ bármilyen típus lehet benne
módosítható(mutable)
---
+++
```python
print ("myList[0]: ", myList[0])
......@@ -358,6 +388,7 @@ del dict['Name']
---
### Függvények
---
### Alap beépített fgv-ek
......@@ -377,10 +408,15 @@ list
range
---
### Ciklusok
---
#### While
+++
```python
count = 0
while (count < 9):
......@@ -400,6 +436,7 @@ range(0, 5)
#### For
+++
```python
for var in range(5):
print (var)
......@@ -420,6 +457,7 @@ for fruit in fruits: # traversal of List sequence
### Elágazások
+++
```python
if expression1:
statement(s)
......@@ -436,6 +474,7 @@ else:
### Osztályok
+++
```python
class Employee:
'Common base class for all employees'
......@@ -445,7 +484,7 @@ class Employee:
self.name = name
self.salary = salary
Employee.empCount += 1
def displayCount(self):
print ("Total Employee %d" % Employee.empCount)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment