Commit cf5f6a60 authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

'v0.34'

parent b9549083
......@@ -345,6 +345,7 @@ tuple = ("a", "b", 3, 4)
Note:
- jelentése: véges lista
- zárojelben adjuk meg
---
......@@ -374,6 +375,15 @@ Output:
7
```
Note:
- Létrehozzuk
- indexelunk mint a listánál
- kiíratjuk
- python okos, ha ugyanannyi a változo mint ami a tupleben van akkor átrakja
- lehet konkatenálni
- len kiiírja egy tuple, lista, string.. hosszát
---
### Dictionary
......@@ -388,6 +398,10 @@ dict = {"Name": "Zara", "Age": 10, "Class": "First"}
- Kulcsal indexelhető
- Mutable
Note:
- szótár
---
```python
......@@ -426,6 +440,8 @@ set = {1, 3, 5}
- Nem biztos, hogy sorban tárolja az elemeket
- Mutable
Note: halmaz
---
```python
......@@ -509,6 +525,13 @@ Output:
5
```
Note:
- C eltérő
- a for egy iterálható elemen megy végig
- pl: list, string
- range fgv, egy iterelható elemet ad vissza
---
### Mit ír ki?
......@@ -545,6 +568,11 @@ Output
### Elágazások
Note:
-C if, else, while
- if, elsif, else
---
```python
......@@ -565,6 +593,11 @@ Output:
Hello
```
Note:
- logikai jelek helyett kiírjuk
- ! = not, && = and, || = or
---
### Függvények
......@@ -577,6 +610,11 @@ def function(): # void function() {}
- Hasonlít a C, C++ fügvényekre
- Nem kell megadni a visszatérési értéket, változók tipusát
Note:
- pass = null operation, mikor végrehalytodik nem torténik semmi
- nem lehet üres fgv megadni
---
```python
......@@ -591,6 +629,11 @@ def fibonacci(n):
print(fibonacci(10))
Note:
- rkurziv
- orfeltetel
```
Output:
......@@ -675,6 +718,8 @@ Output:
Note:
- *válozó lista
- ide pakolja be a python a maradék elemeket
- miért van a first paraméter?
- mert a min fgv 0 paraméterrel nem értelmes
......@@ -688,7 +733,7 @@ def bar(**kwargs):
print(key, value)
bar(Kutya="vau", Cica="miaaau")
print(bar(Kutya="vau", Cica="miaaau"))
```
......@@ -699,6 +744,11 @@ Kutya vau
Cica miaaau
```
Note:
-** válozonév egy dict, ide pakolja be a név szerint átadott elemek, amik nem szerepelnek a fgv változói közt
-változónév kulcs
---
### Beépített fgv-ek
......@@ -711,7 +761,6 @@ print(dir(__builtins__))
- input() Allowing user input
- len() Returns the length of an object
- abs() Returns the absolute value of a number
- slice() Returns a slice object
- ...
- https://www.w3schools.com/python/python_ref_functions.asp
......@@ -797,7 +846,7 @@ Note:
### Csomag
- Hierarchikus szerkezet modulok tárolására
- Egy mappa ami tartalmaz egy __init__.py-t és modulokat vagy további csomagokat
- Egy mappa ami tartalmaz egy __init\__.py-t és modulokat vagy további csomagokat
```python
sound/ Top-level package
......@@ -823,7 +872,7 @@ sound/ Top-level package
- Könnyen használható
```bash
pip install <package>
pip3 install <package>
```
Note:
......@@ -878,7 +927,7 @@ source venv/bin/activate
- Rossz formázás
```cmd
pip install flake8
pip3 install flake8
```
```cmd
......@@ -898,7 +947,7 @@ Note:
- Atomatikusan formázza a kódot.
```cmd
pip install black
pip3 install black
```
```cmd
......@@ -959,7 +1008,7 @@ Note:
---
```bash
pip install colorama
pip3 install colorama
```
```python
......@@ -1001,6 +1050,10 @@ Before
Hello
After
```
---
--
- Jython bármilyen Java class használhatunk vele, mintha Python modul lenne
- PythonNet
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment