Commit fc53258a authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

v0.17

parent 88f60e4b
# Python3 # Python3 alapok
```python ```python
import this import this
...@@ -172,7 +172,7 @@ pip install flake8 ...@@ -172,7 +172,7 @@ pip install flake8
Note: Note:
- Dependensy, egy csomag több verzió - Dependency, egy csomag több verzió
+++ +++
...@@ -246,7 +246,7 @@ print('back to normal now') ...@@ -246,7 +246,7 @@ print('back to normal now')
--- ---
### Szintaxis ### Szintaxis TODO
```python ```python
#!/usr/bin/python3 #!/usr/bin/python3
...@@ -322,7 +322,9 @@ stringabc ...@@ -322,7 +322,9 @@ stringabc
+++ +++
- bármilyen típus lehet benne - bármilyen típus tartalmazhat (általában egyforma)
- Az elemek indexelhetőek
- módosítható(mutable) - módosítható(mutable)
...@@ -427,6 +429,48 @@ def fibonacci(n): ...@@ -427,6 +429,48 @@ def fibonacci(n):
else: return F(n-1)+F(n-2) else: return F(n-1)+F(n-2)
``` ```
+++
- Opciónális paraméter
```python
def fibonacci(n = 10):
if n == 0: return 0
elif n == 1: return 1
else: return F(n-1)+F(n-2)
```
+++
- Tetszőlegesen sok paraméter
```python
def minimum(first, *args): # *args néven szokás
acc = first
for x in args:
if x < acc:
acc = x
return acc
print(minimum(3, 4, 2, -8, 6))
```
+++
- névszerinti paraméterátadás
```python
def print_rectangle(w=0, h=0, x=0, y=0):
print("Rectangle")
print("- size: {}×{}".format(w, h))
print("- position: ({};{})".format(x, y))
print_rectangle(20, 30, 40, 50)
print_rectangle(x=10, w=19, h=25)
```
+++
--- ---
### Alap beépített fgv-ek ### Alap beépített fgv-ek
...@@ -456,55 +500,70 @@ range ...@@ -456,55 +500,70 @@ range
+++ +++
```python ```python
count = 0 i = 1
while (count < 9): while i < 6:
print ('The count is:', count) print(i)
count = count + 1 i += 1
``` ```
Output:
```python ```python
>>> range(5) 1
range(0, 5) 2
>>> list(range(5)) 3
[0, 1, 2, 3, 4] 4
5
``` ```
--- ---
#### For ### For(each)
+++ +++
```python ```python
for var in range(5): a = [1, 2, 3]
print (var) for x in a:
print(x)
print("-")
for x in range(1, 6, 2): # for (int i = 1; i < 6; i += 2)
print(x)
``` ```
```python Output:
for letter in 'Python': # traversal of a string sequence
print ('Current Letter :', letter)
print()
fruits = ['banana', 'apple', 'mango']
for fruit in fruits: # traversal of List sequence ```python
print ('Current fruit :', fruit) 1
2
3
-
1
3
5
``` ```
--- ---
### Elágazások ### Elágazások
+++
```python ```python
if expression1: b = False
statement(s) x = 3
elif expression2: if not b and x <= 6:
statement(s) print("Hello")
elif expression3: elif b or x > 5:
statement(s) print("World!")
else: else:
statement(s) print("Hello World!")
```
Output:
```python
Hello
``` ```
--- ---
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment