Commit 0300f598 authored by Eckl, Máté's avatar Eckl, Máté
Browse files

Kis javítások a Makefile-ban

Kicsit leegyszerűsítettem a zipin szkriptet, mostmár csak úgy van
értelme, ha a Makefile hívja. Visont most minden a /tmp-ben történik,
ami egész jó, mert nem jár háttértár írással, ha az ember tmpfs-t
használ.
parent a1c780cc
No preview for this file type
......@@ -9,5 +9,7 @@ test_container.o : include/test_container.h include/proc_test.h
clean :
rm NHF main.o heap.o test_container.o
doc:
libreoffice --invisible --convert-to pdf ../Dokumentáció.odt
doc: ../Dokumentáció.odt
libreoffice --invisible --convert-to pdf --outdir /tmp ../Dokumentáció.odt
zip: doc
../zipin.sh
#! /bin/bash
#echo "$(readlink -f $0 | sed 's/zipin.sh$//')" #így már nem kell a szkript mappájában állni futtatáskor
FILENAME=prog2-NHF
(
libreoffice --invisible --convert-to pdf --outdir /tmp Dokumentáció.odt
cd /tmp
zip $FILENAME.zip Dokumentáció.pdf
)&
cd NHF
zip -r /tmp/$FILENAME.zip main.cpp include src tests
tmp=/tmp
zip -r ${tmp}/$FILENAME.zip main.cpp include src tests
cd /tmp
zip -r ${tmp}/$FILENAME.zip Dokumentáció.pdf
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment