Commit 32aa4831 authored by Gergő István Radeczki's avatar Gergő István Radeczki 🔥
Browse files

updated homework description

parent 76c02f09
......@@ -495,4 +495,17 @@ Csak ne felejtsük el kikapcsolni mobil nézetben.
## Házi feladat
A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az elkészítése. Ehhez használd nyugodtan azt a kódot, amit a workshop ideje alatt készítettél, vagy az itt található mintakódot.
\ No newline at end of file
A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az elkészítése. Ehhez használd nyugodtan azt a kódot, amit a workshop ideje alatt készítettél, vagy az itt található mintakódot.
- [A feladat szövege itt érhető el.](https://github.com/gergoradeczki/schdesign-web-tutorial-1/raw/main/homework/homework.pdf)
### Feladatok
1. Legyen egyszerűen sötét témájúvá váltható a naptár!
1. *Hint: lehet érdemes külön css fájlt és (1 db) osztályt létrehozni*
2. Legyen több esemény stílus!
1. *Hint: most minden esemény ugyan olyan, lehessen pl. színt, szövegtípust stb. választani.*
3. Legyen CSS változón keresztül módosítható a naptár tetejének és időoszlopának a színe!
1. *Hint: nézz utána hogyan kell CSS változót létrehozni és ügyelj arra, hogy jó helyen hozd őket létre.*
Beadni a **gergo.radeczki [kukac] schdesign.hu** email címre lehet. Tárgynak add meg, hogy `[Webfejlesztés alapok HF]`.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment