Commit 76c02f09 authored by Gergő István Radeczki's avatar Gergő István Radeczki 🔥
Browse files

homework uploaded

parent fb7bd9d5
......@@ -492,3 +492,7 @@ Csak ne felejtsük el kikapcsolni mobil nézetben.
}
}
```
## Házi feladat
A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az elkészítése. Ehhez használd nyugodtan azt a kódot, amit a workshop ideje alatt készítettél, vagy az itt található mintakódot.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment