Commit bd14f0ce authored by Gergő István Radeczki's avatar Gergő István Radeczki 🔥
Browse files

fixes

parent 667febaa
......@@ -468,7 +468,7 @@ Most már csak az ütköző elemekkel van probléma. Ehhez használjuk ki azt, h
Vegyük észre, hogy a vízszintes csíkozás lehetetlen. A függőleges még éppen, hogy lehetséges.
De mi most mégis megoldjuk a vízszintes csíkozást egy 60px magas 1px széles képpel.
De mi most mégis megoldjuk a vízszintes csíkozást a *repeating-linear-gradient* használva.
``` css
/* Unortodox csíkozás */
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment