Commit d0bc5890 authored by Gergő István Radeczki's avatar Gergő István Radeczki 🔥
Browse files

added deadline

parent bd14f0ce
......@@ -508,4 +508,6 @@ A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az
3. Legyen CSS változón keresztül módosítható a naptár tetejének és időoszlopának a színe!
1. *Hint: nézz utána hogyan kell CSS változót létrehozni és ügyelj arra, hogy jó helyen hozd őket létre.*
Beadni a `gergo.radeczki@schdesign.hu` email címre lehet.<br>Tárgynak add meg, hogy `[Webfejlesztés alapok HF]`.
\ No newline at end of file
Beadni a `gergo.radeczki@schdesign.hu` email címre lehet.<br>Tárgynak add meg, hogy `[Webfejlesztés alapok HF]`.
- Határidő: **2021.03.03. 19:00**
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment