Commit fb7bd9d5 authored by Gergő István Radeczki's avatar Gergő István Radeczki 🔥
Browse files

typo fixed

parent 40546df3
......@@ -208,9 +208,9 @@ Az alábbi fájl/mappa struktúrához igazodjuk:
## 2. layout.css
Lépésről léprésre helyezzükl el az elemeket.
Lépésről léprésre helyezzük el az elemeket.
Kapcsoljunk ki minden nem kellő tulajodnságot.
Kapcsoljunk ki minden nem kellő tulajdonságot.
``` css
/* Minden elemen beállítjuk ezeket */
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment