Verified Commit c422e313 authored by Torma Kristóf's avatar Torma Kristóf 👽
Browse files

change readme

parent 8416fc31
......@@ -4,3 +4,10 @@ KSZK 2019 Docker Előadás
[![Build Status](https://travis-ci.com/tormachris/docker-eloadas.svg?branch=master)](https://travis-ci.com/tormachris/docker-eloadas)
### Docker demo alkalmazás
A repo-ban található egy egyszerű Python webalkalmazás, amelyet konténerziálási gyakorlatokra lehet használni.
Egy helyes megoldás található a master branchen. Az alkalmazás nem konténerizált formában megtalálható a practice branchen.
Az itt leírt Docker Image letölthető a Docker Hubról: https://hub.docker.com/r/tormachris/docker-eloadas
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment